RCT

Sales Executive

Sales Executive

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ติดต่อลูกค้า นำเสนอสินค้า
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

คุณสมบัติ
• ชาย / หญิง
• อายุ 22 – 35 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานขาย หากเป็นงานขายระบบ Call Center หรือ Data Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ทักษะด้านการขาย การสื่อสาร การนำเสนอ มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ติดตามงานต่อเนื่อง และสามารถประสานงานต่างๆได้ด้วยตัวเอง
• มีความรู้ทางด้าน Microsoft word, Excel, power point
• มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : 2 อัตรา เพศ : หญิง/ชาย เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

System Engineer

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ติดตั้งระบบกำรท ำงำน Contact Center
• ดูแลแก้ไขปัญหำหลังกำรขำยให้กับลูกค้ำ
• บำรุงรักษำระบบให้กับลูกค้ำ
• ให้ควำมรู้ทำงด้ำนผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• จบกำรศึกษำ วุฒิปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
• เพศชำย / หญิง อำยุ 23 – 35 ปี / สัญชำติไทย
• ประสบกำรณ์ 0-5 ปี
• มีควำมรู้พื้นฐำนด้ำน Network
• สำมำรถท ำงำนในกทม. และต่ำงจังหวัดได้
• มีควำมรู้และทักษะในกำรเขียนโปรแกรม Visual C, ASP.Net, Visual Basic, .Net ในรูปแบบ SOAP (จะ ได้รับกำรพิจำรณำพิเศษ)
• สำมำรถติดตั้ง Windows Servers, MS-SQL ได้
• สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ (จะได้รับพิจำรณำพิเศษ)

สวัสดิการ
• เงินเดือน
• โบนัส
• Incentive
• ประกันสังคม
• Uniform
• ค่าพาหนะ / ค่าเดินทาง
• ค่าเบีย้ เลีย้ง

System Engineer